Skip to main content

Overeenkomst van stalling en huur

 1. De stallinggebruiker maakt gebruik van een plaats in een stalling, welke door de stallinghouder wordt bepaald, dus geen vaste plaats.
 2. De stalling geldt telkens voor een periode van 12 maanden. Enig onderverhuur in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 3. Betaling van de stallinghuur dient per vooruitbetaling plaats te vinden. Marktconforme prijswijzigingen voorbehouden.
 4. Bij huurachterstand is het niet mogelijk het gestalde op te halen of terug te brengen.
 5. De stallinghouder zal geen onbevoegden bij het gestalde toelaten. Werkzaamheden en dergelijke aan het gestalde zijn
  niet toegestaan.
 6. De stallinggebruiker dient minstens 3 dagen van tevoren contact op te nemen om het gestalde op te halen.
 7. Openingstijden op werkdagen van 08.30 uur tot 19.00 uur. Zaterdag van 08.30 uur tot 15.00 uur. Zon- en feestdagen gesloten.
 8. Van 31 oktober t/m 15 maart is de stalling gesloten. Halen en/of brengen uitsluitend in overleg.
 9. Het in en uit de stalling plaatsen van het gestalde object geschiedt uitsluitend door de stallinghouder; hetzij in opdracht van de stallinggebruiker; hetzij op eigen initiatief van de stallinghouder om een hem moverende reden. De stallinggebruiker geeft stallinghouder hierbij toestemming om naar eigen goeddunken het gestalde object te verplaatsen.
 10. De stallinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade aan het gestalde object, ongeacht de wijze waarop de schade is ontstaan, tenzij de stallinghouder opzet of aan opzet grenzende schuld verweten kan worden. De stallinggebruiker verklaart zich akkoord dat het stallen geschiedt voor eigen risico en is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van het gestalde object tegen verlies, diefstal en cascoschade (brand, storm e.d.), alsmede tegen andere mogelijke schades, waaronder wettelijke aansprakelijkheid.
 11. De stallinggebruiker is verplicht om alle aanwezige gasflessen, brandstoffen en andere schadelijke stoffen uit het gestalde object te verwijderen. Ook moeten van de gestalde objecten de beide accupolen worden losgekoppeld. Bij niet voldoen hieraan zullen alle eventueel voortvloeiende kosten voor rekening van de stallinggebruiker zijn.
 12. De stalling vindt plaats in een afsluitbare, overdekte ruimte, gelegen op een afsluitbaar terrein. Het aanbrengen van een disselslot is niet toegestaan i.v.m. rangeren.
 13. De overeenkomst wordt telkens, voor dezelfde periode waarvoor zij is aangegaan, stilzwijgend verlengd.
 14. De opzegging van deze overeenkomst dient minstens één maand voor het einde van de lopende contractduur plaats te vinden.